گارد ملی در ساختمان کنگره آمریکا (عکس)

عصرایران - در جلسه مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی استیضاح و برکناری ترامپ، شمار زیادی از اعضای گارد ملی نیز در ساختمان کنگره مستقر شدند.

به گزارش عصرایران، استقرار این افراد با هدف مقابله با حمله احتمالی حامیان ترامپ و تکرار حوادث هفته گذشته صورت گرفت.

نحوه نشست و خوابیدن پرتراکم نیروهای گارد ملی در ساختمان کنگره، توجه ها را به خود جلب کرده است.

قبل از این، به هنگام بررسی و تایید انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آینده در کنگره آمریکاف هزاران نفر از حامیان خشمگین ترامپ با حمله به ساختمان کنگره، ضمن اشغال ساختمان، جلسه مجلس سنا را متوقف کردند. آنها همچنین آسیب های زیادی به ساختمان کنگره وارد کردند.