واکنش مشاور روحانی به رفتن ترامپ: کار حاج قاسم با او تمام نشده