چگونه انتظارات خود را از کودکمان بخواهیم؟ (فیلم)

دکتر منصوره کریم زاده، رئیس انجمن علمی کودکان پیش از دبستان و عضو شورای علمی سایت تاشش، در این ویدئو به ما می گوید که انتظارات خود را از کودکمان بخواهیم؟ فیلم را ببینید.
چگونه انتظارات خود را از کودکمان بخواهیم؟