تصویر دیده نشده از مقام معظم رهبری و سردار سلیمانی در حیاط بیت رهبری