دوشنبه؛ ورود به موضوع دستمزد کارگران

اولین نشست رسمی شورایعالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۰ خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (دوازدهم اسفند) اولین نشست رسمی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ برگزار شد که ظاهراً در این نشست به موضوع عدد و رقم مزد، ورود نشده است.

فرامرز توفیقی (یکی از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با خروجی این نشست می‌گوید: در ابتدای نشست گزارش کمیته دستمزد خوانده شد و راههای رسیدن به سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به بحث گذاشته شد. در ادامه بازهم کارفرمایان اصرار به ورود به موضوع مزد منطقه‌ای و صنفی داشتند که در نهایت کارشناسان مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی گزارشی از تحقیق در ارتباط با مزد منطقه‌ای ارائه دادند.

وی ادامه داد: براساس این گزارش زیرساخت‌ها برای ورود به مزد منطقه‌ای و صنوف هنوز فراهم نیست و بنابراین مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۰ کاملاً منتفی است. باید پژوهش‌ها در این زمینه به سرانجام برسد و زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود تا بتوان به این مقولات ورود کرد. احتمالاً در سالهای بعدتر به این موضوعات در مذاکرات مزدی ورود خواهد شد.

به گفته این نماینده کارگری، جلسه بعدی شورایعالی کار دوشنبه هفته آینده (هفدهم اسفند) خواهد بود و در آن جلسه، به بحث تعیین دستمزد ۱۴۰۰ ورود خواهد شد.

توفیقی در ادامه گفت: دولتی‌ها اصرار دارند با توجه به نتایج مستدل و قابل قبول کمیته دستمزد و با توجه به اینکه زمان چندانی تا پایان سال باقی نمانده، شورایعالی کار هرچه سریعتر به تعیین مزد ۱۴۰۰ ورود کند. امیدواریم شرکای اجتماعی امسال متفاوت از سال گذشته عمل کنند و سبد محاسبه شده در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ مبنا قرار بگیرد.

به گفته وی، در جلسه دوشنبه آینده چانه زنی‌های جدی برسر موضوع دستمزد آغاز می‌شود و کارگران تاکید دارند که مزد ۱۴۰۰ باید براساس افزایش هزینه‌های زندگی تعیین شود تا بحران معیشتی کارگران تقلیل یابد.