تعطیلی مدارس و تهدید آینده اقتصادی زنان در دوران پسا کرونا

تعطیلی مدارس به دلیل همه گیری ناشی از بیماری کووید-۱۹ دستاوردهای آموزش دختران و زنان و آینده اقتصادی آنها را به ویژه در کشورهای فقیر و جهان سوم به خطر انداخته است و تهدید افزایش شکاف آموزشی را بین دختران و پسران به دنبال دارد. 

تعطیلی مدارس و تهدید آینده اقتصادی زنان در دوران پسا کرونا

به گزارش ایرنا، وبلاگ بانک جهانی با استناد بر یک تحقیق نوشت بازگشت به مدارس برای زنان مساله مهمی است. این تحقیق نشان داد که فقط یک سال اجازه تحصیل بیشتر به زنان باعث افزایش دستمزد آنها به میزان تقریبا ۱۲ درصد خواهد شد.

درگزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی نیز همین موضوع تایید می شود. با این حال کووید-۱۹ بحران دیگری را در درون بحران آموزش زنان ایجاد کرده است.

به طور متوسط یک سال  حضور بیشتر زنان و دختران در مدارس ۱۲ درصد امکان بازگشت آنها به  آموزش را افزایش می دهد. این نسبت درباره مردان ۱۰ درصد است. این اختلاف در دهه گذشته به میزان یک درصد به نفع زنان افزایش یافته است. در مقطع ابتدایی دختران و پسران به یک میزان ممکن است شانس بازگشت به آموزش را داشته باشند اما در مقطع راهنمایی، زنان با ۹ درصد و مردان با ۷ درصد اختلاف ممکن است شانس بازگشت به آموزش را داشته باشند.

این اختلاف در مقطع متوسطه به ۱۷ درصد برای زنان و ۱۵ درصد برای مردان می رسد.

بازگشت به مدارس برای زنان بیشتر از مردان در تمام اقتصادها و همه مناطق است. در سطح آموزش عالی به طور کلی بازگشت به مدارس به ویژه برای زنان افزایش یافته است.

ضعف طولانی مدت در نام نویسی دختران در مدارس به مرور زمان کاهش یافته و این امر در نتیجه باعث تغییر در شکاف جنسیتی در دسترسی به امکان آموزش شده است. با این وجود در رابطه با تعداد سالهایی که انتظار می رود یک فرد به مدرسه برود هنوز این روند در برخی از مناطق جهان از جمله آفریقای زیر صحرا و جنوب آسیا و کشورهای درگیر جنگ و دارای اقتصاد پایین به نفع زنان نیست.

کیفیت آموزش دختران و پسران نیز نقش تعیین کننده ای را در دسترسی آنها به سطح عالی آموزشی و آینده شغلی ایفا می کند. دختران در بسیاری از کشورهای دارای درامد متوسط از نظر برخی ابعاد در دهه های اخیر با پسران در یک سطح قرار گرفته و حتی در زمینه دستاوردهای آموزشی از پسران جلو افتاده اند. با این حال درامد آنها در مقایسه با مردان در برخی از کشورهای دارای درامد پایین تر همچنان کمتر بوده است.

کووید-۱۹ ممکن است این پیشرفت را به طور موقت متوقف کند. تعطیلی مدارس به دلیل همه گیری می تواند چنین دستاوردهایی را کُندتر کرده یا به عقب بازگرداند و باعث جلوگیری بیشتر از امکان بازگشت زنان و دختران به آموزش شود و به ضرر آینده شغلی آنها تمام شود.

بانک جهانی سطح پایین تری از تحصیل ، یادگیری و درآمد را در آینده به دلیل تعطیلی مدارس در دوران کرونا پیش بینی کرده است. مجموعه ای از تحقیقات در حال انجام در کشورهای پردرآمد از جمله بلژیک ، هلند و انگلستان نشان می دهد که احتمالا نقصان هایی در  یادگیری و  افزایش نابرابری بروز خواهد کرد.

همه گیری ویروس کرونا باعث افزایش خطر ترک مدرسه از سوی دختران می شود و آنها را در مقابل خشونت داخلی و دیگر تهدیدهای ناشی از خشونت جنسیتی آسیب پذیر می کند و باعث می شود که آنها  با معضلاتی مانند ازدواج در سنین پایین و باروری زودهنگام مواجه می شوند. همچنین باعث می شود که از آنها به عنوان کودک کار بهره برداری شود.

سازمان یونسکو پیش بینی کرده که ۱۱ میلیون دختر ممکن است بعد از همه گیری دیگر به مدرسه باز نگردند. همان طوری که تجربه بحران ابولا در سیرالئون نشان داد دختران بیشتر از پسران درمعرض خطر از دست دادن فرصت های آموزشی به دلیل تعطیلی مدارس و یا اختلال آموزشی قرار دارند که این امر  از نظر انباشت سرمایه انسانی آنها را  در معرض آسیب دائمی قرار  می دهد.

در صورتی که مجموعه ای از رخدادها مانند تعطیلی مدارس، بیماری کووید-۱۹ و رکود اقتصادی باعث کاهش بازگشت دختران به مدارس شود این امر در دهه های آینده به ضرر آینده شغلی و منافع اقتصادی آنها خواهد بود .

این گزارش تاکید دارد: به اقدامات فوری برای جلوگیری از تعطیلی مدارس، کاهش یا به عقب بازگرداندن فقر اموزشی و بازگرداندن دختران به مدارس نیاز هست.

برای دختران جوان تر فرصت از دست رفته اموزش از طریق تقویت اموزش از راه دور در دوران تعطیلی مدارس و اجرای برنامه های تقویت آموزشی می تواند جبران شود اما برای دخترانی که در سنین بالاتری قرار دارند خطر تعطیلی مدارس و از دست دادن فرصت آموزش جدی است و ممکن است آنها برای همیشه مدرسه را ترک کنند بدون این که خلا آموزشی آنها جبران شده باشد.

این گزارش بر اهمیت جلوگیری از ایجاد دوباره شکاف آموزشی بین زنان و مردان در دوران کووید-۱۹ و جلوگیری از عقب افتادن دانش آموزان از تحصیل تاکید کرده است.