وزارت شعار ایجاد کنیم

عصرایران؛ رضا غبیشاوی - پیشنهاد می شود وزارت شعار ایجاد شود. این اقدام فواید زیادی خواهد داشت از جمله این که:

1- یک وزیر و یک وزارتخانه مشغول شعار دادن می‌شود و بقیه در دولت، شعار دادن را رها می‌کنند و به کار و فعالیت اصلی خود می‌پردازند.

2- مردم به صورت شفاف می‌دانند سخنان و عملکرد وزیر و وزارت شعار، شعاری است. درنتیجه انتظاری هم فراتر از شعار از این وزیر و وزارتخانه نخواهند داشت زیرا می‌دانند آنچه گفته و انجام می شود شعار است و قرار نیست واقعیت پیدا کند.

3- دیگر وزیران و وزارتخانه‌ها و مسوولان در دولت هم این سخنان را باور نمی‌کنند و می‌دانند آنها صرفا شعار است. از تکیه و برنامه ریزی و جدی گرفتن این سخنان خودداری می‌کنند.

4- تفاوت میان شعار و واقعیت، به طور کامل مشخص می‌شود. مردم و مسوولان می‌دانند کدام بخش از سخنان و عملکردها، شعاری و کدام بخش، واقعیت است.

5- سخنان وزیر شعار و مسوولان این وزارتخانه می‌تواند باعث سرگرمی مردم و مسوولان شود. این سخنان نه باعث توهم و قدرت کاذب می‌شود و نه ناامیدی و نارضایتی.

6- می‌توان نیروهای ناکارآمد را که تنها هنرشان بیان سخنان بی منطق و شعاری است به این وزارتخانه فرستاد تا دیگر سازمان ها و وزارتخانه‌ها را از دست آنها آسوده شوند.

7- می‌توان بیان خبرهای جعلی و غیرواقعی یا حتی تولید این نوع از خبرها را به وزیر و وزارت شعار سپرد.

8- کشورهای خارجی و مقامات خارجی و بین‌المللی نیز با توجه و تمرکز بر سخنان وزیر شعار، تشخیص خواهند داد کدام سخنان شعاری و کدام بخش، واقعی و جدی است. در نتیجه از بروز مشکل و سوء تفاهم، جلوگیری خواهد شد.

  همچنین در صورت انتقاد و اعتراض مسوولان خارجی، مسوولان داخلی می توانند به راحتی توجیه کنند این سخنان، مربوط به وزیر شعار و به اقتضای وزارتخانه و مسؤولیت اوست.

9- با فعال شدن وزیر و وزارت شعار، قابل انتظار است شمار زیادی از افراد مستعد در زمینه شعار دادن و سخنان تخیلی و توهمی جذب این وزارتخانه شوند. در نتیجه هم هزینه ها برای شعار دادن و سخنان غیرمنطقی و توهمی در یک جا متمرکز می شود و هم افرادی با این ویژگی دیگر در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌ ها نخواهند بود و  به وزارت شعار منتقل می شوند و مانع عملکرد و سخنان واقعی دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نخواهند بود.

10 - با افزایش فعالیت وزارت شعار، مرکزی برای پرورش قدرت تخیل مردم هم ایجاد می‌شود و این هم البته اتفاق خوبی است.