جزئیات نرخ دیه در سال 1400

سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۹ نرخ دیه کامل در ماه غیر حرام و حرام را اعلام کرد. بر اساس مصوبه جدید شورای عالی قضائی، دیه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایشی ۴۵ درصدی داشته است.

به گزارش منیبان، نرخ دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰ میلیون تومان و در ماه حرام ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده است. ماههای حرام عبارتند از محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه. اما نرخ دیه به صورت کل و جزء، قیمت های متعددی دارد و در هر سانحه ای که منجر به پرداخت دیه شود باید مقادیر مختلفی از دیه پرداخته شود.

-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

-دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰ تومان

-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰ تومان

-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

– ثلث دیه کامل (یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

– ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان

-خمس (یک پنجم) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان

– حارصه (یک شتر) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

-دامیه (دوشتر) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان

-متلاحمه (سه شتر) ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان

-سمحاق (چهار شتر) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

-موضعه (پنج شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

-هاشمه (ده شتر) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان

-منقله (پانزده شتر) ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان

-ماء مومه (سی وسه شتر) ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان

-جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

-دامغه ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان

-سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰ تومان

-کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان

-سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان

-سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰ تومان

-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان

-دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

-دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

-دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان

-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان

-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

-دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

این مقادیر دیه در قانون آمده است و با تصمیم پزشکی قانونی مقداری که قاضی تعیین کند باید بر اساس این جدول پرداخته شود