دیدنی های امروز؛ از شهر 3 هزار ساله مصری تا صف کپسول اکسیژن در پرو