ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری به سود کارگران

در آیتم اول گفته شده که اگر کارگری اخراج شود حق السعی ایام تعلیق باید از تاریخ اخراج محاسبه شود نه تاریخ صدور رای. در آیتم دوم اعلام شده به هیچ عنوان کارفرما حق اخراج، فسخ یا تعلیق را ندارد چه قرارداد های دائم و چه قراردادهای موقتی که هنوز از مدت آن باقی مانده است. مراجع حل اختلاف مکلفند که رای بازگشت به کار کارگر را صادر کنند.