مقایسه تورم ایران و برخی کشورها: 120 برابر عراق تورم داریم!

افغانستان: ٠.٣%
عراق : ٠.٤%
پاکستان: ١.٨%
ایران: ٤٨%
*ارانیکو