باهنر: احمدی‌نژاد فریاد می‌زند من را دستگیر کنید

محمدرضا باهنر دستگیری محمود احمدی‌نژاد را بهترین اتفاق برای وی دانست.

احمدی‌نژاد

به گزارش خبر فوری، محمدرضا باهنر گفت: من احساس می‌کنم احمدی‌نژاد الان به موقعیتی رسیده است که دارد فریاد می‌زند که بیایید من را بگیرید.

دستگیری آقای احمدی‌نژاد بهترین اتفاق برای وی اس

وی دامه داد: اما نظام بزرگوارتر و زیرک‌تر از آن است که به احمدی نژاد این فرصت را بدهد.