چرا متقاعد شدم رأی بدهم؟ (1)

مثل خیلی های دیگر، تا همین چند روز پیش، نمی خواستم رأی دهم اما نتیجه ساعت های متمادی فکر کردن، این بود که نباید صحنه را واگذار کنم. این که چرا متقاعد شدم رأی دهم را خیلی کوتاه و در چند قسمت، با شما در میان می گذارم.

می گویند انتخابات را مهندسی کرده اند. یا حرف غلطی است که در این صورت چرا باید به صرف یک حرف غلط رأی ندهم؛ یا حرف درستی است که در این حالت، چرا باید تسلیم این مهندسی شوم و بگذارم کسی که طراحان می خواهند، رئیس جمهور شود؟!
رأی می دهم.