چرا متقاعد شدم رأی بدهم؟ (2)

مثل خیلی های دیگر، تا همین چند روز پیش، نمی خواستم رأی دهم اما نتیجه ساعت های متمادی فکر کردن، این بود که نباید صحنه را واگذار کنم. این که چرا متقاعد شدم رأی دهم را خیلی کوتاه و در چند قسمت، با شما در میان می گذارم.

اگر رأی ندهم، آیا تغییری در زمینه هایی که بدان ها اعتراض دارم رخ خواهد داد؟ قطعاً نه! نشان به آن نشان که در انتخابات مجلس در سال 1398 شرکت نکردیم و مجلس فعلی با آرای حداقلی سر کار آمد و هیچ تغییر رفتاری به خاطر مشارکت پایین ما شکل نگرفت.

اگر شرکت می کردیم، لااقل با مجلسی مواجه نبودیم که می کوشد کارهایی مثل لغو غربالگری جنین را دنبال کند (غربالگری جلوی تولد نوزادان ناقص الخلقه را می گیرد، ولی برخی از مجلسی ها می خواهند آن را ممنوع کنند تا به خیال خود ولو با تولد نوزادان معلول، جمعیت افزایش یابد!).

نمی گویم اگر رأی می دادیم و مجلسی دیگر روی کار می آمد، اوضاع بهتر می شد ولی دستکم مطمئنم که با رویکرد کنونی مواجه نبودیم.

من رأی می دهم چون با رأی ندادن من، هیچ اصلاح رفتاری شکل نخواهد گرفت و اتفاقاً خیلی ها از این که من خودم را با دست خودم حذف کنم، خوشحال نیز خواهند شد. خوشحال شان نمی کنم.