معرفی منتخبان شورای شهر شیبان، ویس و ملاثانی خوزستان

معرفی منتخبان شورای شهر شیبان، ویس و ملاثانی خوزستان

فرمانداری شهرستان باوی، در اطلاعیه‌ای افراد برگزیده ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستای حوزه انتخابیه شهرستان باوی را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه فرمانداری شهرستان باوی، منتخبان مردم در شورای شهرهای ویس، ملاثانی و شیبان مشخص و به شرح ذیل است:

اعضای اصلی شورای اسلامی شهر ملاثانی

۱- احمد حمیدی نام پدر کریم دارای ۲۴۵۹ رای

۲-  سعید امیری نام پدر عبداله دارای ۲۳۹۳ رای

۳-  علیرضا عامری نام پدر فرج دارای ۲۰۷۴ رای

۴- قادر وثوقی فر نام پدر ناصر دارای ۱۵۸۳ رای

۵ عباس علوانی نام پدر علی دارای ۱۴۲۲ رای

اعضای علی البدل شورای شهر ملاثانی

۱- عظیم عطیه زاده نام پدر کاظم دارای ۱۳۱۴ رای

۲-جاسم حمیدی نام پدر حسن دارای ۱۲۷۹ رای

۳-حسین حمید نام پدر على دارای ۱۲۴۰ رای

اعضا اصلی شورای شهر ویس

۱- حسن وطن ویس نام پدر نعیم دارای ۱۹۴۲ رای

۲-  حسین عطائی نام پدر علی دارای ۱۵۹۵ رای

۳- کاظم نبهانی نام پدر مالک دارای ۱۵۸۰ رای

۴-عباس مراغی نام پدر هرج دارای ۱۳۵۲ رای

۵-  بسعاد عظیمی نام پدر علی دارای ۱۳۳۲ رای

اعضای علی البدل شورای شهر ویس

۱-جاسم فدیعمی نام پدر ناصر دارای ۱۳۰۴ رای

۲- سعید سلامات نام پدر عبدالله دارای ۱۲۷۶ رای

۳- جمعه حمید نام پدر عبیس دارای ۱۲۰۹ رای

اعضای اصلی شورای شهر شیبان

۱- میرز احسین دشت بزرگی نام پدر اسماعیل دارای ۳۴۸۸ رای

۲- علی عطائی نام پدر حسن دارای ۳۳۲۸ رای

۳- علی جباری نام پدر نعیم دارای ۳۲۹۶ رای

۴- سعید عنافجه نام پدر عبدالکریم دارای ۳۲۴۳ رای

۵- جاسم دلفی نام پدر عبدالکریم دارای ۲۹۱۵ رای

اعضای علی البدل شورای شهر شیبان

۱-  حمید الوان پورشریف نام پدر عبدالزهرا دارای ۲۷۸۱ رای

۲-رسول بنی اسد نام پدر زیدان دارای ۲۲۸۳ رای

۳- زینب خنافره نام پدر لفته دارای ۲۰۳۳ رای