فعالیت ۹۳ درصد جایگاه های عرضه سوخت در کشور
{$sepehr_media_1201675_400_300}