توضیح مجری اصولگرای تلویزیون درباره علت بی توجهی نمایندگان مجلس به خواسته های ملت

امیر حسین ثابتی در توئیتی نوشت:

توضیح مجری اصولگرای تلویزیون درباره علت بی توجهی نمایندگان مجلس به خواسته های ملت