تست دقت چشم: فولکس در تعمیرگاه (تصویر)

چقدر با دقت به پیرامون خود نگاه می کنید. این تست، می تواند دقت بصری شما را تقویت کند و در عین حال یک سرگرمی است و فرصتی برای دور هم بودن با اعضاء خانواده و دوستان.

حالا با دقت به این تصویر شلوغ نگاه کنید. 7 آدم، یک عروسک و یک گربه در آن بیابید. (چند تاشون خیلی واضحن ولی برای بقیه دقت بیشتری نیازه.)

تست دقت چشم: 7 آدم، یک عروسک و یک گربه در تصویر پیدا کنید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
تست دقت چشم: تعمیرگاه به هم ریخته (تصویر)