تست هوش: تصویر بعدی را حدس بزن

این تست و نظایر آن که در روزهای آتی منتشر خواهیم کرد، کمک موثری به فعال و پویا نگه داشتن مغز می کند. فارغ از این که چقدر آسان و چقدر سخت باشد؛ هر چند تست امروز ما، چندان سخت نخواهد بود. پاسخ تست را هم نمی دهیم تا کسانی که جواب درست دادند، با استدلالی که داشته اند، بنویسند و پاسخ هایشان را منتشرشان کنیم.


تست هوش: تصویر بعدی را حدس بزن

حالا با این اعداد "قدرت تمرکز" خود را تقویت کنید (تست تمرکز)

و  

بگویید آب نبات کجاست؟ (معمای تصویری)