تست هوش (2): تصویر بعدی چیست؟

این تست و نظایر آن که امروز قسمت دوم آن را منتشر می کینم، واقعاً به فعال و پویا نگه داشتن مغز کمک می کند. 
این تست هم مثل تست قبلی چندان سخت نیست و اساساً سخت بودن چندان مهم نیست؛ مهم این است که ذهن از روال روزمره خارج شود و به حل معما بپردازد.

پاسخ تست را هم نمی دهیم تا کسانی که جواب درست دادند، با استدلالی که داشته اند، بنویسند و پاسخ هایشان را منتشرشان کنیم.

تست هوش (2): تصویر بعدی چیست؟
* این مقاله درباره مراحل رشد احلاقی است که بسیار مهم تر از هوش است؛ پیشنهاد می کنیم بخوانیدش؛ جالب است: ما و اطرافیان مان در کدام مرحله اخلاقی قرار داریم؟