قتل عام پرندگان زنبورخوار توسط زنبوردار ایلامی(فیلم)
{$sepehr_media_1295710_800_450}

این زنبوردار به باور این که پرندگان زنبورخوار برای زنبورهای عسل وی خطر آفرین هستند اقدام به طعمه گذاری آغشته به سم برای پرندگان زنبور خوار کرد که در نتیجه این اقدام مزموم تعداد ۱۳۷ قطعه پرنده زنبور خوار تلف شدند.

پرنده زنبورخوار برای زنبورهای عسل بیخطر بوده و این پرنده به شار زنبورهای قرمز که افت زنبورهای عسل است اقدام می‌کند.