ببینید | بلایی که سارقین بعد از سرقت بر سر پراید آوردند