هشدار عباس عبدی درباره معنای الزامی شدن وثیقه خروج از کشور دانشجویان رشته‌های پزشکی

عباس عبدی نوشت: این سند الزامی شدن وثیقه برای خروج دانشجویان رشته‌های پزشکی نشانه روشن از اوجگیری خروج نیروی متخصص از کشور است.

‏سیاستگذار باید ببیند این پدیده جدید به علت چه مسائلی رخ داده؟ آنها را حل کند، نه این که مانع تراشی بیهوده کند.

‏نیرویی که بخواهد برود ماندنش هم لزوما فایده‌ای ندارد.

هشدار عباس عبدی درباره معنای الزامی شدن وثیقه خروج از کشور دانشجویان رشته‌های پزشکی