هزینه عجیب بانک‌ها برای پیام‌های واریزی و برداشت/ ۹۰ تومان برای هر پیامک

هزینه عجیب بانک‌ها برای پیام‌های واریزی و برداشت/ ۹۰ تومان برای هر پیامک