امروز با عباس معروفی : باز عاشقت شدم

باز عاشقت شدم 
داشتم آهنگی گوش می‌ دادم
که شبیه موهای تو بود