۱۰ عکسی که تفاوت روند پیری در گذشته و حال را نشان می‌دهند

 با نگاهی به گذشته، تقریباً به نظر می رسد که اجداد ما روند پیری متفاوتی را با آنچه ما در حال حاضر تجربه می کنیم، تجربه می کردند.

منبع: روزیاتو