امروز با فاضل نظری : جانشین تو در این سینه خداوند نشد

جانشین تو...

به خداحـــافظی تلخ تـــو ســـوگنـــد نشــد
کـــه تـــو رفتــی و دلــم ثانیــه ای بند نشد

لب تــــــو میـــوه ممنـــوع ولـــــی لبهـــایم
هر چــــه از طعم لب سرخ تو دل کنـد نشد

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس هیچ کس اینجـا به تو مانند نشد

هر کسـی در دل مــن جای خـودش را دارد
جانشین تـــو در این سینـــــه خداوند نشد

خــــواستند از تو بگـــویند شبــی شاعرها
عاقبت بــــا قلم شــــرم نوشتنــــد: نشد!