قبل و بعد گربه های خیابانی! - 2 (عکس)

موبنا –تصاویری که مشاهده می کنید وضعیت گربه های خیابانی است پیش از آن که سرپرستی آن ها پذیرفته شود. تغییر کیفیت زندگی و بهبود شرایط آن ها در نوع خود دیدنی است.

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش دوم)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش دوم)

ادامه تصاویر گربه های خیابانی را اینجا ببینید