اطلاعات ؛ جامه نو در جامعه نو
مهرداد خدیر - روزنامه نگار در روزنامه اطلاعات نوشت: 
 
روزنامه اطلاعات در ۹۷ سالگی جامه نو پوشید و نرم و خوش‌خرام پا به سال ۹۸ گذاشت. در دیاری که رسانه‌ها دیری نمی‌پایند ۹۷ ساله شدن و در این سن و سال نونوار و تازه به میان و میدان آمدن فرخنده است.
 
با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، رسانه های مکتوب و چاپی و کاغذی بر جاذبه‌های خود باید بیفزایند و اطلاعات چنین کرده است. در مغرب زمین حتی برخی از روزنامه‌های دیرپا عرصه کاغذ را وانهادند و یک‎سر به دنیای تازه که حالا دیگر خیلی هم تازه نیست، پیوستند، اطلاعات اما چنین نکرده و سنت کاغذ و چاپ را فروننهاده بلکه جامه و چهره نو کرده است.
 
احیای لوگو یا نام‎واره قدیمی هم ابتکاری ستودنی است تا مخاطب نپندارد روزنامه با دیروز به تمامی وداع کرده است؛ نام‎واره‌ای یادآور شیپور آگاهی یا صوراسرافیل.
 
احمد شاملو جایی در طعنه یا نقد شعر سهراب سپهری گفته بود شعر او لالایی است و شعر من شیپور و نیاز جامعه خفته که هر از گاهی تنها از این دنده به آن دنده می شود شیپور بیدارباش و برخاستن است نه لالایی برای باز هم خفتن‌. شیپور اطلاعات اما از جنس صوراسرافیل هم نیست و نمی‌خواهد مرده زنده کند که مخاطبان خود زندگانند. لالایی هم نیست چرا که هر آگاهی از جنس بیداری است. شاید اساسا به توصیفی جز شیپور نیاز باشد.
 
حس من از اطلاعات و از صوری که در آن می‌دمد نه شیپور است نه لالایی، صدای زندگی است که روح ایرانی با مدارا سازگار است نه با عناد که اطلاعات در جامه کهنه هم منادی مدارا بود و همت آن مرد نرم‎خو چنان بود که در تندباد روزگار به تندی نیفتد و نیفتاد.
 
جامه نو البته کافی نیست، چرا که به گواه آنچه در این کمتر از یک سال دیده ایم و اگر بخواهیم شفاف و روشن می‌توانیم دید درک نو شدن جامعه هم مهم است.
 
چنین می‌پندارم که روزنامه اطلاعات پس از آن که سالگرد سوگ سترگ سیدمحمود دعایی را پشت سر گذاشت جامه نو پوشیده تا صدای جامعه نو باشد و این هر دو فرخنده است.
 
کتمان نمی ‏کنم سال پیش در خرداد ماه در آیین وداع با دعایی در محوطه مصفای روزنامه اطلاعات از یک سو اندوهگین خاموشی او بودیم و از جانب دیگر بیمناک از دست رفتن اطلاعات و چون برخی که با تغییر دولت‌ها از سرزمین اندیشه به وادی پرخاش درمی‎غلتند دیگرگونه خواهد شد.
 
جای خوشحالی بود که این اتفاق رخ نداد و این مهم‎تر از جامه نو پوشیدن بود که به لطف اتصال به بودجه ‎های کلان، کهنه اندیشان نوپوش کم نیستند. اطلاعات با جامه نو سزد که صدای جامعه نو باشد که هر که نو شدن جامعه را انکار کند آفتاب را منکر شده است.
 
در ۹۰ سالگی اطلاعات نوشتم اگر می‌گذاشتند دیگرانی هم نه ۹۰ که دست‎کم ۲۰ سالگی را می‎ دیدند اما ندیدند چون نپاییدند. اطلاعات خوشبختانه هست و تا کیک ۱۰۰ سالگی سه سال بیشتر نمانده است. بادا که سه سال پس از این دستاوردهای اطلاعات را در جامعه نو بنویسم‌.