طراحی خاص جعبه سرگرمی در سال 1957 (عکس)

مرکز سرگرمی خانه ها در سال 1957 (عکس)

مرکز سرگرمی خانه ها در سال 1957 (عکس)

مرکز سرگرمی خانه ها در سال 1957 (عکس)