امروز با شفیعی کدکنی: پرسش

پرسش

گیرم كه این درخت تناور

در قله ی بلوغ

آبستن از نسیم گناهی ست

اما

ای ابر سوگوار سیه پوش

این شاخه ی شكوفه چه كرده ست

كاین سان كبود مانده و خاموش ؟

گیرم خدا نخواست كه این شاخ

بیند ز ابر و باد نوازش

اما

این شاخه ی شكوفه كه افسرد

از سردی بهار

با گونه ی كبود

آیا چه كرده بود ؟