مسابقه اسکات حیوانات مبارز؛ ظاهرا گور خر پیروز این مسابقه باشد! (عکس)