بزن بزن و دعوا فرنگی کاران ایران و ترکیه (فیلم)
{$sepehr_code_9359}منبع:همشهری