مزرعه پرورش مارهای بزرگ ؛ چالش برداشت 50 تخم ماده مار پیتون سفید نادر (فیلم)
{$sepehr_code_9772}منبع:فرادید