وقتی میگم ریاضیم خوبه در همین حد خوبه که... (فیلم)
{$sepehr_code_10353}منبع:فارس