معمای تعداد برابر سکه های شیر و خط در دو گروه
{$sepehr_code_10411}