دیدنی های امروز؛ از ریختن پل در آمریکا تا جشن پوریم یهودیان