اگر قرار باشد یکی از این چمدان‌ ها را داشته باشید، انتخابتان کدام است؟ (عکس)

 

منبع: صفحه محمد سیمری