نحوه کباب کردن یک گوسفند کامل در تنور زیر زمینی ، توسط آشپز آذربایجانی (فیلم)
{$sepehr_code_10774}منبع:فرادید