زیاده عرضی نیست!
آقای زاکانی و آقای چمران! شما اگر مسجدساز هستید، بروید مصلای تهران را تکمیل کنید

عصر ایران - شهردار تهران گفته است در پارک های تهران مسجد می سازیم و خوبش را هم می سازیم. رئیس شورای هم به حمایت آمده که بله! باید ساخته شود چون در تهران مسجد کم داریم.
حرف شان هم این است که برازنده پایتحت جمهوری اسلامی نیست که همه جا پر از مسجد نباشد.

درست از همین منظر یک سؤال از جنابان زاکانی و چمران داریم: آیا برازنده جمهوری اسلامی است که ساخت مصلای پایتخت آن از 1369 آغاز شود ولی در 1403 هنوز به پایان نرسیده باشد؟ 
زشت و زننده نیست که ساخت مصلایی که می تواند جزو نمادهای دینی پایتخت تلقی شود به حدی طول بکشد که نیروهای اولیه فعال در ساخت آن، به سن بازنشستگی رسیده باشند ولی کار ساخت مصلی هنوز تمام نشده باشد؟!
آیا همه دولت ها و شهرداری های تهران در این 34 سال، مصلی را که قرار بود نماد دینداری باشد به نماد ناکارآمدی تبدیل نکرده اند؟

آقای زاکانی و آقای چمران!
شما اگر مسجد ساز هستید و اگر به فکر صورت دینی پایتخت هستید، عجالتاً دست از سر پارک ها بردارید و با کمک دولت و نهادهای همسو، مصلای تهران را بعد از ثلث قرن به اتمام برسانید.

زیاده عرضی نیست!