چرا ایران، مقدس است؟
پاسخ را بهتر است از مارسلينوس، مورخ رومی بشنویم که 1800 سال قبل، در صفحات 75 تا 80 از دفتر 23 کتاب خود، چنین نوشته است:
 
«سربازان ایرانی پس از تسخیر شهرهای رومیان نه تنها به زنان و دختران تجاوز نمی‌کنند، بلکه حتی اسیران را هم نمی‌کشند و کسی را به عنوان بَرده، خرید و فروش نمی‌کنند. در بین ایرانیان رسم کنیزی وجود ندارد. چنانچه اگر شاهان این کشور به سرزمینی سفر کنند، برخلاف رسوم شاهان دیگر کشورهای جهان، از حاکمان آن سرزمین کنیز یا برده به عنوان هدیه نمی‌ پذیرند.»
چرا ایران، مقدس است؟
 
منبع: کانال تلگرامی ایران خبر