تصاویری از چگونگی سوار کردن موشک استارشیب بر روی بوسترش (فیلم)
{$sepehr_code_13691}منبع:همشهری