خروج گاز و بخار از دهانه آتشفشان تفتان (فیلم)
{$sepehr_code_13839}