معاون قانون اساسی: کشور هیچگاه بدون مجلس نمی‌ماند

معاون قانون اساسی در واکنش به شبهه فقدان رئیس مجلس همزمان با شهادت رئیس‌جمهور، گفت: طبق قانون اساسی، کشور هیچگاه بدون مجلس نمی‌ماند.

به گزارش میزان، سید احمد حبیب‌نژاد، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در مطلبی نوشت:

بر اساس اصول قانون اساسی هیچگاه کشور بدون مجلس نمی‌ماند پس این سخن که رئیس مجلس نداریم، چون مجلس نداریم و شبهه در عضویت رئیس مجلس در شورای موضوع اصل ۱۳۱ وجاهت ندارد.

بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی شود و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.