وداع باشکوه مردم ابهر با شهید سرگرد «بهروز قدیمی» (عکس)