تجمع و حضور حامیان محمود احمدی نژاد در جلوی درب ورودی وزارت کشور (فیلم)
{$sepehr_code_14702}