توضیحات چمران درباره مرخصی زاکانی از شهرداری تهران در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری (فیلم)
{$sepehr_code_14924}