چرا قرارداد ٢۵ ساله با چین هنوز معطل مانده؟ (فیلم)
{$sepehr_code_14971}