بین این بزها، یک گوسفند را گم کرده ایم؛ پیدایش کنید!

عصر ایران - در معمای تصویری زیر تعداد زیادی بز دیده می شوند. اما در میان آنها یک گوسفند نیز پنهان شده است. آیا می توانید آن را پیدا کنید؟

 

گوسفند پنهان بین بزها را در کمتر از 10 ثانیه پیدا کنید (معمای تصویری)

 

این نوع معماهای تصویری گزینه خوبی برای آزمایش و تقویت تمرکز و مهارت مشاهده ای انسان هستند زیرا مغز و چشم های ما را به چالش می کشند.

 

چالش این است که گوسفند پنهان شده میان بزها را در کمتر از 10 ثانیه پیدا کنید.

 

 

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

 

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

 

پاسخ: در تصویر زیر گوسفند پنهان شده بین بزها مشخص شده است.

 

گوسفند پنهان بین بزها را در کمتر از 10 ثانیه پیدا کنید (معمای تصویری)