نطق تاریخی پزشکیان در خرداد ۱۴۰۰ ؛ زمانی که کاندیدا نبود (فیلم)
{$sepehr_code_15072}